Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametleri: Fırat'ın suyunun kesilmesi

 

 

“Fırat nehrinin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir.”

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 39)

 

Hz. Mehdi (a.s.)'ın çıkışının önemli bir alameti olan ‘Fırat Nehrinin suyunun durdurulması ve altın değerinde bir hazinenin ortaya çıkması’ Sahih-i Müslim, Sahih-i Buhari, Sünen-i Ebu Davudgibi pek çok büyük hadis kitabında yer almaktadır.

 

Türkiye’nin en büyük akarsuyu:

Fırat Nehri...

Bu nehir 1975 yılında çok büyük bir olaya tanık oldu. Üzerinde inşa edilen 210 m. yüksekliğindeki devasa Keban Barajı, Fırat’ın akışını kesti, diğer bir deyişle nehir “durduruldu”. Peygamberimiz (sav)'in hadisinde işaret edilen alamet, gerçekleşmişti.

Peygamberimiz (sav)'in bu konuyla ilgili bir başka hadisi şöyledir:

Resulullah (sav) buyurdu ki: Fırat nehrinin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hazine üzerine kıtal vukua gelir, her yüzden doksan dokuzu ölür. Kıtale iştirak eden her kişi “yalnız ben kurtulacağım” diye ümitlenir. (Hadisi Buhari ve Müslim, Riyazü's Salihin, 3/332)

 

Şimdi hadisteki bazı ifadeleri yakından inceleyelim:

 

“Fırat nehrinin suyunun çekilip...”

İmam Suyuti gibi büyük hadis alimlerinin ortak kanaatlerine göre Peygamberimiz (sav), hadiste verdiği bu bilgi ile, ‘Fırat Nehri’nin akışının durdurulması’na işaret etmiştir. Gerçekten de 1975 yılında inşa edilen Keban Barajı, Fırat Nehri’nin suyunu keserek durdurmuş ve Hz. Mehdi (a.s.)'ın gelişini müjdeleyen bu Ahir Zaman alameti de gerçekleşmiştir.

"Altın"dan bir dağ meydana çıkmadıkça..."

İnşa edilen bu 210 metrelik “dağ” gibi baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması sebeplerle, buradaki topraklar "altın" gibi kıymetli hale gelmiştir.

Bölgeyi gösteren şematik çizimlerde görüldüğü gibi baraj, adeta betondan dev bir dağı andırmaktadır. Ve bu barajdan, hadisteki ‘altından bir dağ’ benzetmesine uygun olarak, altın değerinde bir servet dökülmektedir.

 

“ Bu hazine üzerinde kıtal vukua gelir...”

‘Kıtal’, ‘bir çok kişinin ölümüne sebep olan kavga’ demektir. Bölgede uzun bir dönem yaşanmış olan ve halen de devam eden terör sebebi ile oradaki toprak sahipleri, bölgedeki anarşinin zararına uğramışlardır. Ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerde tam haber verdiği şekilde, 30 binden fazla insan hayatın kaybetmiştir.

Kuşkusuz ki Peygamberimiz (sav)'in hadislerindeki haberlerin tam işaret edildiği şekilde, bir bir, ardı ardına ortaya çıkmış olması, Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış vaktinin de geldiğini göstermektedir.

Dolayısıyla 1975 yılında gerçekleşen Fırat’ın suyunun kesilmesi olayı, Hicri 1400’lü yani Miladi 1979-80’li yıllarda faaliyetlerine başlayacağı bildirilen Hz. Mehdi (a.s.)'ın şu an görev başında olduğunu ve o dömende ortaya çıkacağı günlerin de çok yaklaştığını müjdeleyen çok önemli bir ahir zaman alametidir.