Türkiye'deki okul kitaplarında evrim aldatmacası

Okullarımızda okutulan ders kitaplarında hala Darwinizm'i bir bilimsel gerçek gibi kabul eden açıklamalar yer alıyor.

 

Ortaöğretim 12. Sınıf Biyoloji Kitabı

 

Daha kitabın ön sözünde evrim propagandası başlıyor.

 

"Sevgili öğrenciler, Bu öğretim yılında; "HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM ÜNİTESİNDE yaşamın ilk ortaya çıkışı ve canlılardaki değişim hakkında bilgi kazanmanız...

İkinci ünitenin ismine dikkat edin: ‘Hayatın Başlangıcı ve Evrim’. Ünitenin içeriğinden anlaşılacağı gibi müfredatta yer alan bu kitapta sayfalarca bilim dışı evrimci iddialar öğrencilere gerçek gibi öğretilmektedir.

Lamarck'ın görüşleri

Darwin'in görüşleri

Canlıların embriyolojik, biyokimyasal, anatomik, genetik yapılarındaki benzerlik ve farklılıkların evrimsel ilişkisi

Doğadaki değişiklikler evrimi nasıl etkiler?

Öğrencilere bu bilim dışı bilgiler öğretilirken bilimin gösterdiği gerçek bilgi yani yaratılış ise anlatılmamaktadır. Milli Eğitim müfredatında yer alan ortaöğretim 12. sınıf biyoloji kitabında bakın evrim nasıl anlatılıyor?

Fosiller evrimin en güçlü kanıtlarıdır. (s. 207)

Fosillerden ve birçok bilim dalının araştırmalarından elde edilen bilgiler yardımıyla hayatın başlangıcı ve evrim anlaşılmaya çalışılmaktadır. (s. 199)

Bu nedenle bir türün geçirdiği evrimsel sürecin belirlenmesi, türler arası benzerliklerin gözlemlenmesine ve bu türe benzerlik gösteren fosillerin incelenmesine dayanır. (s. 205)

Bu evrimci mantığın tam tersine fosiller evrimin olmadığını göstermektedir!

Yaklaşık 150 yıldır elde edilen 600 milyondan fazla fosil evrim teorisini yıkmıştır. Fosillere bakıldığında evrimin hiç yaşanmadığı görülmektedir.

Şimdi dikkatle izleyin. Köhne evrimci şemalar, balinaların sözde evrim süreci olarak gösterilen sahte çizimler, evrim sahtekarlığı olduğu bilimsel olarak ispatlanmış olan Miller deneyi ve Haeckel'in çizimleri de ortaöğretim biyoloji kitaplarında bilimsel bilgi gibi okutulmaktadır.

Bu gerçeği görmezden gelmeyin! Gençlerimiz okulda evrimci propaganda ile eğitiliyor.

Kimyasal evrim, evrim bölümü. (Sayfa 204)

Canlıların başlangıçtaki durumlarından günümüzdeki çeşitliliğin ortaya çıkmasına kadar geçirdiği değişimlerin tümü evrim olarak tanımlanır. (s. 204)

1. Evrimin açıklamasında embriyolojinin, genetiğin ve biyokimyanın katkıları nelerdir?

2. Fosiller evrimin anlaşılmasına nasıl katkıda bulunur?

4. Evrimin teorisine göre canlılardaki değişmelerin uzun zamanda ve yavaş yavaş gerçekleşmesi bu konuda araştırma yapan biyologlar için ne gibi sorunlar çıkarır?

5. İnsan nüfusunun artması sonucu doğada meydana gelen olumsuz etkiler nelerdir? Bunlar evrim sürecini ve yaşamı nasıl etkiler? (s. 211-212-213)

Okullarımızda öğrencilere öğretilen gerçek dışı evrimci iddiaları iyi öğrenip öğrenmediklerini test etmek için sınavlar yapılıyor. Sınavı geçebilmek için evrim teorisi bir gerçekmiş gibi cevaplar vermeleri gerekiyor.

Örneğin

2011 yılı LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı)

Farklı organizma türleri evrimsel süreçte benzer çevre koşullarının etkisiyle benzer uyumsal özellikler kazanırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bir örnek değildir?

2012 yılı LYS

Evrimleşme sürecinde aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesinde doğal seçilimin katkısı yoktur?

2013 yılı LYS

Suda yaşayan bir hayvanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi, evrimsel süreçte karasal ortamdan sucul ortama geçmiş olduğunu kanıtlamada delil olarak kullanılamaz?

Görüldüğü  gibi yıllardır evrim teorisi gençlere tartışmasız gerçek gibi okutuluyor.

Ortaöğretim 9. Sınıf Biyoloji Kitabı

Sudan karaya geçiş aldatmacası

Ancak yaşam denizlerde başlamış ve yakın zamanda (jeolojik devir olarak yaklaşık 500 milyon yıl önce) karalara geçmiştir. (s. 107)

İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders Kitabı 6

Atın Evrimi Aldatmacası

Atın atası beş parmaklı ve köpek büyüklüğünde bir canlı idi.  (s. 232)

Ortaöğretim 10. Sınıf Biyoloji Kitabı

Bu durum, su altının farklı koşullarında yaşamda kalmak için geliştirilen evrimsel bir uyumdur. (s. 150)

Evrimsel adaptasyonu ise popülasyondaki genetik çeşitlilik sağlar. (s. 18)

Bu soruya, amfibilerin, kuşların ve memelilerin evrimi göz önüne alınarak cevap bulunabilir. (s. 47)

Bu gruplar evrimsel süreçte birbirlerinden ayrılmaya başladıklarında... (s. 47)

Onların evrimsel süreçleri boyunca sıtmaya hiç yakalanmamış olduklarından dolayı... (s. 126)

İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders Kitabı 8

Darwin'in ve Lamarck'ın bilim dışı iddialarının propagandası. (sayfa 46)

Adaptasyon ve evrim: ... Biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkması da canlıların evrimleşme sürecinin bir göstergesidir. Siz de adaptasyonların biyolojik çeşitliliğe ve evrime sağladığı katkılara örnekler veriniz. (s. 38-40)

 

Neler Öğrendik?

Canlıların çevresel değişimlere karşı sağladıkları adaptasyonların biyolojik çeşitliliğe ve evrime katkıda bulunabileceğine örnekler verdik. (s. 42)

SADECE BİYOLOJİ DEĞİL DİĞER DERSLERDE DE EVRİM TEORİSİ BİR GERÇEKMİŞ GİBİ OKUTULUYOR

Ortaöğretim Psikoloji Ders Kitabı

Zooloji: Hayvanlardaki embriyonik gelişimi, beslenme, sağlık, davranış, kalıtım ve evrimi, diğer canlılarla etkileşim ve iletişim konularını inceler. (s. 27)

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Müze Eğitimi -12

İnsan evriminin bilinmeyen noktalarını ortaya çıkarması, özellikle de uzak atalarımıza ait fosil kalıntıları... (s. 56)

Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrim, insanların yaşama biçimlerini ve yaşama bakışlarını değiştirmiş... (s. 58)

Ortaöğretim Astronomi ve Uzay Bilimleri Ders Kitabı

İçindekiler bölümü: Yıldızların Evrimi, Yıldızların Evrim Aşamaları (s. 63)

Astronomi: Astronomi, gök cisimlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, konumlarının hesaplanması gibi konuların yanında evrenin yapısı, nasıl oluştuğu ve evriminin nasıl olduğu gibi konularla ilgilenir. (s. 16)

Bu kısımda, bir yıldızın evrimini, önemli evrelerini dikkate alarak inceleyeceğiz. (s. 63)

FELSEFE DERSİNDE HAŞA ALLAH YOKTUR PROPAGANDASI

Ortaöğretim Felsefe Ders Kitabı (Allah'ı tenzih ederiz)

... insan, özgür ve güçlüdür. Onun Tanrı tarafından önceden belirlenen bir özü yoktur... Varoluşsal varlık, hiçbir şeyden gelmez. Çünkü kendisi dışında hiçbir şey yoktur. Eğer Tanrı var olsaydı var oluş ve özgürlük olmayacaktı. O halde... (s. 171)

... Tanrı, dünyadaki kötülükleri önlemek istiyor da gücü yetmiyorsa güçsüzdür. Tanrı'nın kötülükleri önlemeye gücü yetiyor da önlemek istemiyorsa kötü niyetlidir... (s. 171)

Ezeli ve ebedi olan Allah'tır. Evrenin, insanın ve tüm canlıların yaratılmış oldukları ise astronomi, fizik, kuantum fiziği, biyoloji, paleontoloji gibi bilimin sayısız dalı tarafından ispat edilmiştir.

Allah'ın varlığı özgürlüğün, adaletin, mutluluğun ve huzurun güvencesidir.

Gerçek kötülük ve mutsuzluk ise evrimcilerin ve materyalistlerin iddia ettiği gibi tesadüfler sonucu oluşan ve sürekli çelişki içinde ilerleyen dünyanın özelliğidir.

Sosyoloji dersinde ise kitabın 96. sayfasında din şu şekilde tarif ediliyor:

Genel olarak din, insanların anlayamadıkları, karşısında güçsüz kaldıkları doğa ve toplum olaylarını, tasarladıkları doğaüstü, gizemsel nitelikli güçlerle açıklamaya yönelmedir. (s. 96)

Tam tersine, din aklı, araştırmayı ve incelemeyi teşvik eder. Ve yapılan her bilimsel araştırma Allah'ın varlığını ve dinin hak olduğunu bir kez daha gözler önüne serer.

Burada sadece birkaç örneğine yer verdiğimiz şekilde, gençlere evrimci ve materyalist bir dünya görüşü telkin edildiğinde, terörün ve anarşinin son bulması mümkün değildir. Devletimizin terörle mücadelesinin en önemli adımı gençlerin Darwinist-materyalist eğitimden kurtarılması olmalıdır.


A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500