Kütüb-i Sitte'de Hz. Mehdi (a.s) ve Hz. İsa (a.s)


Sünen-i Tirmizi

2231-Abdullah b. Mes’ud (ra)’dan rivayete göre Resulullah (sav) şöyle buyurdu:” Ehl-I Beytimden ismi ismime benzer bir kişi iş başına geçecektir”. Asım diyor ki:  Ebu Salih, Ebu Hüreyre’nin şöyle dediğini bize aktardı: “Dünyanın bir günlük ömrü kalmış olsa bile o kimsenin başa geçmesi için Allah o günü uzatır”.

(Sünen-i Tirmizi, sf.225, Bölüm 52)

Sünen-i Ebu Davud

4285...Ebu Said el Hudri (r.a)’dan rivayet edildiğine göre, Rasullullah (sav) şöyle buyurmuştur:

   “  Mehdi ben(im neslim)dendir.

O açık alınlı ve ince burunludur. Dünyayı zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracak ve yedi sene hüküm sürecektir” (Sünen-i Ebu Davud, sf.404)

...Ummü Seleme (ra) şöyle demiştir: Resululah ( sav)’i şöyle derken işittim:

“  Mehdi benim ailemden Fatıma’nın oğullarındandır”.  (Sünen-i Ebu Davud, sf.407)

Sünen-i İbni Mace

4085:Ali (ra)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurdu: El-Mehdi bizden, Ehl-i Beytdendir. Allah onu bir gecede ıslah eder( yani tevbesini kabul eder, veya feyizler ve hikmetlerle donatır).  (Sünen-i İbni Mace, sf.545)

Sahih-i Buhari

118....Said İbnu’l, Müseyyeb, Ebu Hureyre (ra)’dan şöyle dediğini işitmişdir:

Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:

“Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki,muhakkak ileride Meryem oğlu İsa sizin ikinize adaletli bir hakem olarak inecektir...” (Sahih-i Buhari, Kitabu’l Enbiya/ 3263)

Sahih-i Müslim

247- (156)..........: Cabiru’bnu Abdillah (ra) şöyle demiştir: Peygamber (sav)’den işittim, buyuruyordu ki: “Ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar hak üzerinde mukatele ederek muzaffer olmakta devam edecektir”.

Nihayet Meryem oğlu İsa iner ve Müslümanların emri ona: Gel, bize namaz kıldır, der. Bunun üzerine İsa: Hayır, Allahın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer kısım üzerine emirlersiniz, der.  (Sahih-i Müslim, Kitabu l İman 209, C.1-F:14)


DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net