Nur Talebelerinden Mustafa Karaman, Hz. Mehdi (a.s)'ın 3 vazifeyi bir arada yapacağını anlatıyor.


 

Muazzez Üstadımız, kendiifadesinebinaen, ahirzamanda gelecekdiyor, o mühim olanzat-ı nuraninin, dört alemde hem içtihadı hem icraatı olacakdiyebuyuruyor. Diyanet aleminde diyor, saltanataleminde, siyaset aleminde, hem içtihadı hem de icraatıolacak diyor. Diğer müceddidler ve müctehidler Başkumandanlarıolan o zat-ı nuraninin birkısım vazifelerini ifaetmek için tavzifedilmişlerdirdiyor.

Mesela siyasetaleminde Mehdi Abbasigelmiş.EhliVukuf’unifadesinegöre, Osman Bey, birsiyasetalemindemüctehiddir, Yavuz Sultan Selim Han siyaset aleminde bir müctehiddir.DiyanetalemindeAbdülkadirGeylani, GavsulAzam, KuddiseSirruhu, ŞahıNakşibend, İmam Rabbani, 12 İmam, mezhepimamlarıdahil, tarikatimamları da diyanetalemindevazifeyiifaetmişler. Ümmetinneresinasılsarsılmışsa; onamüsait, o meseleleremücehhezdonanımlıinsanlarıCenab-ı Haktazyikatyaparakgöndermiş.Ahirzamandagelecek o mühimzat da diyor; budörtalemindördündebirdenicraatyapacak.Hatta o zat, onlarınBaşkumandanlarımakamındaolacaktırdiyor.Malümaliniz; birbinanınneresiağrızalanırsa; orasıtadilatyapılır, eldengeçirilir.Çatısıakıyorsa, çatıcıçağırılır.Tesisatındaarızavarsa, tesisatlailgiliinsanlarçağırılır.Fakatbinatamamendepremgeçirmişse, binanınbütündengelerisarsılmış, binailealakalıbütünmeselelerhasarauğramışsa, bunabirehl-i ihtisaskifayetetmez.Binaileilgili ne kadarişlervarsa, o işleriyapabilecekve o donanımda,  mesleksahibikullanan, vazifeyiifaettiren, mütaahhitçağırılmasılazım.

Ancak o binanınhakkındanmütaahhitgelir.Köktençünkübinaeldengeçiriliptanzimedilmesilazım.İşteahirzamanakadar, alimmürşidlergönderilerek ümmet-i Muhammed’indengesimuhafazaedilmiş; rayındançıkanmeselelersistemesokulmuş. Amaahirzamandabütündengeler alt üstolacağındandolayı, her taraf zarargöreceğiiçin, budörtalemin her birinde ciddiarızalar meydanageleceğiiçin, ahirzamandagönderilecekzat; hepsibir nevi vekili, değil mi, hepsininözellklerini kendisindetaşıyanbirmanevidonanımsahibi, dörtdörtlükbirvazifeüstlenerekgelecekki; o yıkılmayamaruzkalanbinayıikameetsin, ayaktatutsunveonarsın.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler

iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net