Bediüzzaman Said Nursi “Mehdi geldiğinde bütün mezhepleri kaldıracak” diyor.

Sayın Adnan Oktar'ın 11 Şubat 2018 tarihli A9 TV röportajından


ADNAN OKTAR: “Mehdi (as) geldiğinde ben vefat etmiş olacağım” diyor “mezarımdan tebrik edeceğim” diyor Bediüzzaman. “Benden sonra gelecek hem en büyük bir müceddit, hem en büyük bir müçtehit, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem Kutb-u Azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek” yani Hz. Mehdi (as)’ı “o da Ehlibeyt-i Nebevi’den olacaktır” diyor. Hz. Mehdi (as) tüm mezhepleri birleştirecek, kendisinin gösterdiği yolda insanlar ilerleyecekler. Bediüzzaman Şafi, Şafi mezhebine uyuyor. Ama “Hz. Mehdi (as) geldiğinde en büyük müceddit ve en büyük müçtehit olacak bütün mezhepleri kaldıracak” diyor. Ve “hakim olacak” diyor hakim. Bediüzzaman rahmetli hep mahkumdu “o hakim olacak” diyor.

OKTAR BABUNA: “Hiçbir cihette onun gibi olamam” diyor.

ADNAN OKTAR: Tabii. Bak “en büyük kumandan” diyor. “Onun devrinde bütün İslam aleminin orduları birleşecek, dünyanın en büyük ordusu olacak” diyor. “Ve İsa Mesih (as) gökten inecek Hristiyan aleminin başına geçecek, Hristiyanları İslam dinine davet edecek ve hepsi Müslüman olacaklar” diyor. “Mehdi (as) üç vazifenin üçünü de ve mükemmel yerine getirecek” diyor. “Ben bir vazifeyi yapabildim” diyor. “Diğer Mehdiler de bir vazifeyi yapabildiler” diyor “bir cihette yaptık” diyor bir cihette “o her cihette ve üçünü birden yapacak” diyor. “Darwinizm’i, materyalizmi ortadan kaldıracak, birinci görevi bu olacak” diyor. “O eşahsı harika çıktığı vakit kendisi de bidayeten kendisini bilmez” diyor. “Yakın talebeleri, seçkinler onu imanın nuruyla tanırlar” diyor. Hz. İsa Mesih (as) için de, Hz. Mehdi (as) için de. “Bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hz. Mehdi (as)’ın şakirtleridir” diyor. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sayfa 90’da. Bak 1936’da bunu söylüyor. 2036’larda tamamen bitmiş olacak, inşaAllah. “71’de fecr-i sadık başladı veya başlayacak. Eğer bu fecr-i kazip de olsa 30-40 sene sonra Mehdi (as) çıkacak” diyor.

OKTAR BABUNA: Seyit Salih Özcan, Hocamız’a “Ben göremeyeceğim ama sen göreceksin” demiş. O da “ben gördüm tekrar göreceğim” demişti, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet “ben gördüm Mehdi (as)’ı” dedi “tekrar göreceğim inşaAllah” dedi.

Sungur Ağabey de konuşuyorduk birdenbire “Bediüzzaman, ‘sen göreceksin’ dedi bana” dedi. Biz de talebelerine dedik ki “duydunuz değil mi?” dedik “evet duyduk” dediler her beraber.

Bediüzzaman diyor ki “Hatta Hz. İsa (as) gelir Hz. Mehdi (as)’a namazda iktida eder tabi olur. Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) öncülüğünde Hristiyanlarla Müslümanların birleşmesine işaret eder aynı zamanda” diyor. “Ve hakikati Kuraniye’nin matbuiyetine” asıl olduğuna yani Kuran’ın asıl olduğuna “ve Kuran’ın hakimiyetine işaret eder” diyor. Şualar, 5. Şua’da. Bak “hakiki beklenilen” hakiki beklenilen uydurma değil hakiki beklenilen “ve bir asır sonra gelecek o zat” diyor, hicri 1400’ler. “İstikbali dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati sahabeler asırlarında karip (yakın) zannettiler” diyor. Ve Resulullah (sav)’in vefatından sonra safların arasında Hz. Mehdi (as)’ı arıyorlar. “Halbuki 1400 sene sonra gelecek” diyor. Bak çok net tarih vermiş 1400. “Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde Risale-i Nur’un asıl sahipleri yani Mehdi (as) ve şakirtleri” diyor “Cenab-ı Hakk’ın izniyle gelir o daireyi genişlettirir, o tohumlar sümbüllenir, biz de kabrimizden seyredip Allah’a şükrederiz” diyor. “Fakat o ileride gelecek acip (hayret uyandıran) şahsın bir hizmetkarı ve bu acip şahsın bir dümdarı, ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o büyük kumandanın” diyor “o büyük kumandanın.” Şahs-ı manevi kumandan olur mu? “O büyük kumandanın pişdar bir neferi, öncü bir askeri olduğumu zannediyorum” diyor Bediüzzaman. “Ahir zamanda gelecek müceddidi ekber (en büyük müceddit) manayı işari ile haber veriyorlar. Fakat o gelecek zatın ve cemiyetinin üç vazifesinin en ehemmiyetlisi” diyor, işte Darwinizm-materyalizmi yok etmek, iman hakikatlerini anlatmak, Kuran mucizelerini anlatmak. Bediüzzaman hiç girmemiş Darwinizm’e, hiç ağzına dahi almamış. Direkt Hz. Mehdi (as)’a bırakıyor. “Hz. Mehdi (as) darmadağın edecek” diyor “en ehemmiyetli vazifesi budur” diyor. “Ahir zamanda gelecek o eşahsın en mühim vazifesi, en mühim meselesi Darwinizm’i materyalizmi yok etmek olacak” diyor. Ondan sonra diğer konulara geçiyor onları anlatıyor.

“Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki biz bu hizmetimizle o nurani zatlara” yani Mehdi (as) ve talebelerine “zemin izhar ediyoruz” zemin hazırlıyoruz diyor. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi 189’da)

“Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hakim, hem mehdi, hem mürşid, hem kutb-u azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek o zat da Ehl-i Beyt-i Nebevi’den olacaktır.” Yani seyit olacaktır diyor. Birçok müceddit, Mehdi (as) gelmiştir diyor. Ama bunlar hep bir görev yapabilmişlerdir diyor. “Ve bir cihette yapabilmişlerdir” diyor. “Ben de bir görevi bir cihette yapabildim. Ama ahir zamanda gelecek o büyük mücedditi üç görevi bihakkın tam anlamıyla üçünü birlikte yapacak” diyor. O yüzden büyük Mehdi’dir diyor. Tüm dünyada İslam birliğini oluşturtuyor Mehdi (as). Bediüzzaman zamanında “deccal hakim oldu” diyor Bediüzzaman. Hapislerde geçti ömrü mübareğin bir nevi Mehdi’dir doğru ama “ahir zamanın büyük Mehdi’si unvanını hiçbiri alamamıştır” diyor Bediüzzaman.  “Sonra gelecek o zat bunu alacaktır” diyor. “Risale-i Nur’un gerçek sahibi Mehdi (as)’dır” diyor. Zaten söylüyor “bana onun için kitap yazdırıldı” diyor. “Mehdi (as)’a aittir Risale-i Nur” diyor. “Gerçek sahipleri Mehdi ve şakirtleridir Risale-i Nur’un.” Demek ki öbürleri pek kullanamayacaklar. Pek samimi yaklaşmayacaklar bir kısmı. Bediüzzaman Risale-i Nur’da altmış üç kere Mehdi (as)’nin bir şahıs, bir zat olduğunu altmış üç kere vurguluyor.

BÜLENT SEZGİN: Bediüzzaman talebeleri de “Nur talebesi olmayacak” diyor. 

ADNAN OKTAR: Evet.

Peygamberimiz (sav) Mehdi (as)’ı çok geniş, detaylı tarif etmiş. İnkar edebilecekleri gibi değil. Kaşını, gözünü, zamanını, vaktini, dış dünyadaki alametlerini, bedenindeki alametlerini hepsini belirtmiş. Ama bak Sungur Ağabey dedi ki ben camide karşılaştığımda. “Ağabey Nur talebesi mi olacak, Bediüzzaman ne dedi bu konuda?” dedim. “Nur talebesi olmayacak” dedi. Hayret ettim. Hiçbir Nurcu bunu demez. “Peki Ağabey nasıl olacak o zaman, nasıl olabilir ki?” dedim. “Bediüzzaman bambaşka olacak dedi” dedi. Böyle elini açarak “bambaşka” Ne Nurculara benziyor, ne Süleymancılara hiç kimseye benzemeyecek o anlamda. Bambaşka dediği o. Ama hayret Bediüzzaman’ın ona öyle bilgi vermesi. Kim bilir başka neler dedi? Bende de öyle bir özellik var. Utandım başka soru soramadım. Keşke sorsaydım başka şeyler de. O an heyecanlandım aklıma da gelmedi başka soru sormak.

“Mehdi’nin üç büyük vazifesi olacak” diyor Bediüzzaman. “Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiyyun taunu, beşer içine intişar etmesiyle” yani Darwinizm’in ve materyalizmin bütün kainatta yayılmasıyla. Okullarda, üniversitelerde yayılmasıyla. “Her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini” yani Darwinizm, materyalizm fikrini “tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır.” Dümdüz edecek diyor Darwinizm’i. “Ve ehl-i imanı dalâletten muhafaza etmek.” İşte homoseksüellikten, Darwinist olmaktan, materyalist olmaktan, İngiliz derin devletinin eline düşmekten, sapıtmaktan, Kuran'ı yetersiz görmekten. Birçok şey yani say say bitmez. “Ehl-i imanı dalaletten muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya, hem her şeyi bırakmakla, çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktiza ettiğinden” bak bu vazife diyor Darwinizm ve materyalizmle mücadele etme “hem dünya, hem her şeyi bırakmakla, çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktiza ettiğinden” çok fazla araştırma gerektirdiğinden “Hazreti Mehdi’nin, o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Çünkü hilafeti Muhammediye İslam’ın esasları cihetindeki saltanatı, onunla iştigale vakit bırakmıyor.” Vakti dar olacak diyor. “Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zat” şahsı manevi demiyor bak “o zat, o taifenin” o topluluğun “uzun tetkikatları” ve araştırmaları, incelemeleriyle “yazdıkları” yani Darwinizm’le ilgili yapılan bilim adamlarının yaptıkları araştırmaları “kendine hazır bir program yapacak.” Onlarla kitaplar yazacak, CD’ler hazırlayacak. “Onunla o birinci vazifeyi tam yapmış olacak.” Yani Darwinizm’i yenme vazifesini tam yapacak. “Bu vazifenin istinad ettiği (dayandırdığı) kuvvet ve manevi ordusu, yalnız ihlas” yani samimiyet “sadakat” çok sadıklar ayrılmıyorlar yani münafık çıkmıyor. “Ve tesanüd” ittifak, birbirleriyle dayanışma “sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirdlerdir.” Hepsi değil. Şakirdlerin bir kısmı Darwinizm’in, materyalizmin yıkılması konusunda Mehdi (as)’a yardımcı olacak diyor bir kısmı. Şakird dediği öğrenciler. “Ne kadar da az da olsalar” diyor. Sayıları çok azdır diyor. “Manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar.” Müthiş güçlü olacaklar diyor. Dünyayı dize getirecekler Darwinizm konusunda diyor. İkinci vazifesi, üçüncü vazifesi diye anlatıyor Bediüzzaman.

OKTAR BABUNA: Sungur Ağabey siz göstermiştiniz bir toplantıda kıyametin tarihlerini veriyor. O bölümü yayınlamıyorlardı. Siz yayınladınız sonra.

ADNAN OKTAR: Onu göstersene.

VTR: Sungur Ağabey Kıyametin Hicri 1545’te (Miladi 2120) Kopacağını Anlatıyor

ADNAN OKTAR: Son asırda olunca Mehdi (as)’ın başka çıkacak vakti yok. Son asır. Bu asırda çıkması gerekiyor. İslam’ın da bu asırda hakim olması gerekiyor. Net Sungur Ağabey söylüyor.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ DURUŞMALARIN İLK HAFTASINDAKİ...
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.